Sáng ngày 18/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì Hội nghị đồng chí Phan Thế Huy – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chứ, nhân viên lao động hợp đồng của Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát các chương trình, mục tiêu đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh xác định trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, bám sát nội dung công việc, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác, đã đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021.

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn và các huyện, thành phố kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh áp dụng các chính sách, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, góp phần vào thắng lợi trong thực hiện mục tiêu kép của tỉnh vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Văn  phòng UBND tỉnh đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND tỉnh; triển khai  thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chỉ  đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tốt vai trò phản biện độc lập, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và các vướng mắc cần tháo gỡ trong thực tiễn để giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ và giải quyết.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các điều kiện, tham mưu, phục vụ các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, phục vụ công tác tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất; đôn đốc các ngành, các cấp tập trung giải quyết đơn thư đúng thời hạn được giao. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, qua việc xử lý đơn đã tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp. Năm 2021, Ban Tiếp công dân đã thực hiện tiếp 174 lượt công dân (31 đoàn đông người), số lượng trên 375 người đến KNTC tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đã được tiếp, hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn theo đúng quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn của công dân nhanh chóng, kịp thời, tiếp nhận tổng số: 1317 đơn (tăng 11% so với năm 2020); trong đó số đơn không đủ điều kiện xử lý là: 515 ( giảm 10,5%), đơn đủ điều kiện xử lý là: 802 đơn (tăng 8,0%).

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm soát, trình UBND tỉnh ban hành 61 quyết định công bố và công khai danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, hoặc bãi bỏ danh mục thục tục hành chính đã hết hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; ban hành 37 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, với 1015 TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ là tiền đề cho việc xây dựng quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính. Công bố TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt chỉ tiêu Chính phủ giao với tổng số TTHC đến cuối năm 2021 là: 970 thủ tục, cấp tỉnh: 759, cấp huyện: 154, cấp xã: 57. Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tính đến cuối năm 2021 trên phần mềm một cửa có 1.793 TTHC còn hiệu lực, trong đó có 1.460 TTHC cấp tỉnh. Đã cập nhật được 986 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công tỉnh và 566 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Tiếp nhận mới 54.403 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.647 hồ sơ, lũy kế hồ sơ đã và đang giải quyết trong kỳ là 57.050 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 54.423 hồ sơ. Trả kết quả trước và đúng hạn 54.192 hồ sơ (đạt 99,58%). Chậm và quá hạn giải quyết 231 hồ sơ (chiếm 0,42%). Trả  51.527 kết quả cho tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận 21.018 hồ sơ trực tuyến của cấp tỉnh (đạt 23%). Tính riêng mức độ 4 có 20.087 hồ sơ (đạt 22%). Thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch TTHC với Trung tâm, năm 2021 Trung tâm đã nhận được 2.723 phiếu đánh giá các cơ quan cấp tỉnh với tỷ lệ rất hài hòng và hài lòng đạt 98,8%.

Đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết của Lãnh đạo UBND tỉnh và các cán bộ, CC, VC, NLĐ trong cơ quan; sắp xếp, đón tiếp các đoàn khách của Trung ương, quốc tế, các tỉnh bạn và tổ chức các cuộc họp, phiên họp, kỳ họp, hội nghị trực tiếp, trực tuyến của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chu đáo, an toàn; phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt công tác chuẩn bị để Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Công tác tổ chức, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy định. Văn phòng đã từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quan tâm và thực hiện tốt; đảm bảo chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng năm 2021.  

          Công tác tiếp nhận, xử lý, soạn thảo, ban hành, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản luôn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận thông tin của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cấp, các ngành đảm bảo chính xác, kịp thời. Trong năm 2021, đã tiếp nhận xử lý trên 46.000 văn bản đến, ban hành trên 17.000 văn bản đi.

 Công tác tin học – Công báo, năm 2021 cũng đạt được kết quả tích cực, chỉ số ứng dụng CNTT của Văn phòng UBND tỉnh đã được nâng lên vị trí thứ 2 trong phạm vi các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; biên tập và phát hành được 90 số công báo điện tử với 732 văn bản được đăng công báo, tăng so với năm 2020 là 36 số công báo và số lượng văn bản đăng công báo tăng 94 văn bản so với năm 2020, vượt so với kế hoạch năm là 30 số công báo.

Năm 2022, thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh để xây dựng và ban hành chương trình công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; giúp UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện các cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Đề án xác định các tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ, các điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, đơn vị trong việc thực hiện 03 đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kịp thời đôn đốc, kiểm tra các ngành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án, công trình trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh dịch bệnh.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt hơn cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

Cũng trong dịp này, Văn phòng UBND tỉnh đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 601.042
   Online: 17