LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Chánh Văn phòng

Phan Thế Huy

SĐT: 0211.3861406

Email:huypt@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Lê Văn Thanh

SĐT: 0211.3766568

Email:thanhlv@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Tiến Hạnh

SĐT: 0211.3843039

Email:hanhnt@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Tạ Đức Đại

SĐT: 0912.979899

Email:daitd@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Tất Sáng

SĐT: 0913.550125

Email:sangnt@vinnhphuc.gov.vn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Ông Phan Thế Huy – Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, bao gồm:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Các tổ chức Hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban An toàn Giao thông tỉnh; Cục Thống kê; Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

+ Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Câu lạc bộ hưu trí tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Thành phố Phúc Yên.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm; xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh hàng tháng trình phiên họp UBND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm trình HĐND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động các phòng, các lĩnh vực thuộc Văn phòng UBND tỉnh:

+ Phòng Kinh tế - Tổng hợp; Phòng Công nghiệp – Xây dựng.

+ Công tác tổ chức, cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Văn hóa công sở.

2. Ông Lê Văn Thanh – Phó Chánh Văn phòng

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, bao gồm:

+ Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Các tổ chức Hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

+ Các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động các phòng ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Nội chính; Ban Tiếp công dân tỉnh (Kiêm nhiệm Trưởng ban).

- Theo yêu cầu thực tiễn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền; báo cáo kết quả trực tiếp với Chánh Văn phòng hoặc tại cuộc họp của tập thể lãnh đạo Văn phòng.

3. Ông Nguyễn Tiến Hạnh – Phó Chánh Văn phòng

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, bao gồm:

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Quỹ Khuyến học tỉnh; Các tổ chức Hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

+ Các huyện: Sông Lô, Lập Thạch.

+ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động các phòng ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Khoa giáo – Văn xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công (Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm).

- Theo yêu cầu thực tiễn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền; báo cáo kết quả trực tiếp với Chánh Văn phòng hoặc tại cuộc họp của tập thể lãnh đạo Văn phòng.

4. Ông Tạ Đức Đại – Phó Chánh Văn phòng

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, bao gồm:

+ Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Các tổ chức Hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Ban Quản lý dự án Sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh; Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

+ Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi của tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

+ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh; Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh; Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh.

+ Hội Nông dân tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc; Các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; Điện lực tỉnh.

+ Các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên.

- Lĩnh vực công tác: Kinh tế tập thể; Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp; Đổi mới phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động của phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên.

- Theo yêu cầu thực tiễn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền; báo cáo kết quả trực tiếp với Chánh Văn phòng hoặc tại cuộc họp của tập thể lãnh đạo Văn phòng.

4. Ông Nguyễn Tất Sáng – Phó Chánh Văn phòng

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, bao gồm:

+ Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Các tổ chức Hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn; Trường Chính trị tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

+ Thành phố Vĩnh Yên; huyện Tam Dương.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và giữ mối quan hệ công tác với các Báo, Đài Trung ương có hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Lĩnh vực Cải cách hành chính (thuộc Sở Nội vụ).

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi công tác tổng hợp chung báo cáo về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực pháp luật; báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết kiến nghị và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị, lĩnh vực công tác thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Trung tâm Tin học – Công báo; Nhà khách tỉnh.

- Theo yêu cầu thực tiễn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền; báo cáo kết quả trực tiếp với Chánh Văn phòng hoặc tại cuộc họp của tập thể lãnh đạo Văn phòng.

(Theo Quyết định số 171/QĐ-VP ngày 31/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh)

Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 487.432
Online: 44