LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng

Phan Thế Huy

SĐT: 0211.3861406

Email: huypt@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Lê Văn Thanh

SĐT: 0211.3766568

Email:thanhlv@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Tiến Hạnh

SĐT: 0211.3843039

Email:hanhnt@vinhphuc.gov.vn

­Phó Chánh Văn phòng

Tạ Đức Đại

SĐT: 0912.979.899

Email:daitd@vinhphuc.gov.vn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Ông Phan Thế Huy – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng

a). Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh.

b). Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động chỉ đạo chuyên viên xử lý văn bản, hồ sơ trình các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư (trừ lĩnh vực kinh tế tập thể, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp).

- Các ban quản lý dự án, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh;

- Các Công ty do UBND tỉnh quản lý vốn: Công ty cổ phần Nước sạch Số 1; Công ty cổ phần Nước sạch Số 2; Công ty cổ phần Đường bộ tỉnh.

- Các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

- Theo dõi hoạt động: Thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên.

- Phụ trách các cơ quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh:  Phòng Tổng hợp;  Phòng Kinh tế; Phòng Công nghiệp – Xây dựng; Phòng KSTTHC

c). Xây dựng, theo dõi thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d). Xây dựng, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác năm của UBND tỉnh; chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm; xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng trình phiên họp UBND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm trình HĐND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

đ). Tham mưu đề xuất phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

e). Chỉ đạo theo dõi ghi chép biên bản các phiên họp UBND tỉnh, sau phiên họp đề xuất ban hành thông báo kết quả phiên họp UBND tỉnh.

f). Theo dõi, tổng hợp, tham mưu đề xuất xử lý các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ ngành TW, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về ngành, lĩnh vực nêu trên.

g) Theo dõi, tổng hợp xây dựng các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội để báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định;

h) Theo dõi tổng hợp xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực pháp luật.

g) Giúp UBND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.  

2. Ông Lê Văn Thanh – Phó Chánh Văn phòng

a). Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi hoạt động chỉ đạo chuyên viên xử lý văn bản, hồ sơ trình của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác, bao gồm: Sở Công thương; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Các cơ quan Tỉnh ủy: Ban Nội chính; Ủy ban kiểm tra;  Đảng ủy khối doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Các cơ quan ngành dọc TW: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Điện lực Vĩnh Phúc.

- Theo dõi hoạt động của: Huyện Vĩnh Tường; Huyện Yên Lạc.

b). Phụ trách Tổ giúp việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

c). Phụ trách các cơ quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh:  Ban tiếp công dân; Phòng Nội chính.

d). Theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc phát sinh khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

3. Ông Nguyễn Tiến Hạnh – Phó Chánh Văn phòng

a). Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi hoạt động chỉ đạo chuyên viên xử lý văn bản, hồ sơ trình của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác, bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động Thương binh và xã hội; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch;  Ban Dân tộc; Hội Chữ thập đỏ; Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ;

- Các trường: Trường Cao đẳng Nghề Việt Đức; Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật; Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Các Trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan Tỉnh ủy: Ban Tuyên Giáo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

- Các cơ quan ngành dọc TW: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bưu điện; Viễn thông.

- Theo dõi hoạt động của: Huyện Sông Lô; Huyện Lập Thạch, Huyện Tam Dương.

b). Phụ trách các cơ quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Khoa giáo – Văn xã; Trung tâm phục vụ hành chính công; Nhà khách.

c). Theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc phát sinh khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

4. Ông Tạ Đức Đại – Phó Chánh Văn phòng

a). Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi hoạt động chỉ đạo chuyên viên xử lý văn bản, hồ sơ của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác, bao gồm: Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Ngoại vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên minh HTX tỉnh;

- Lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thu hút đầu tư; Phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Công ty THHH MTV sổ sổ tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh.

- Lĩnh vực hoạt động các hội đặc thù đã được UBND tỉnh ủy quyền quản lý.

- Các ban: Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Các công ty UBND tỉnh quản lý vốn: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên;

- Các quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Quỹ Phòng chống Thiên tai; Quỹ bảo vệ môi trường; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Quỹ 

- Các cơ quán ngành dọc Trung ương: Kho bạc, Cục thuế; Cục thống kê; Chi cục Hải quan; Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng đầu tư và phát triển; các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan Tỉnh ủy: Báo Vĩnh Phúc; Hội Nông dân; Tỉnh đoàn.

- Theo dõi hoạt động của: Huyện Bình Xuyên; Huyện Tam Đảo

b). Theo dõi, tổng hợp xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh về các công tác: Giải quyết kiến nghị của cử tri; Giải quyết nội dung chất vấn; Giải quyết nội dung kiến nghị sau giám sát, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh để trả lời theo quy định.

c) Phụ trách các cơ quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên; Phòng Hành chính - Quản trị (trừ công tác cán bộ, công chức, viên chức); Trung tâm Tin học – Công báo.

d). Theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc phát sinh khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

(Theo Quyết định số 305/QĐ-VP ngày 18/11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)

Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Tình trạng xử lý văn bản
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 272.455
Online: 10