Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tháng 11/2021 (Tính từ ngày 21/10/2021 đến ngày 20/11/2021), Trung tâm tiếp nhận mới 5.627 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.267 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 7.894 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 5.386 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 5.379 hồ sơ (đạt 99,87%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 07 hồ sơ (chiếm 0,13%). Có 114 hồ sơ (chiếm 2,11%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 4.927 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 2.294 hồ sơ, trong đó có 78 hồ sơ nộp mức độ 3 và 2.216 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 27,9% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tăng so với tháng, đạt gần 100%.

Tỷ lệ hồ số cơ quan thụ lý trả lại và người nộp hồ sơ xin rút tháng này giảm nhẹ so với tháng trước. Có 10 sở, ban, ngành không có hồ sơ trả lại và xin rút.

          Số lượng hồ sơ trực tuyến tăng so với tháng 10. Có 15 Sở, ban, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng từ 21,5% trong tháng 10 lên 27,9% trong tháng 11.

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BPMC cấp huyện, cấp xã

Tháng 11/2021 (Tính từ ngày 21/10/2021 đến ngày 14/11/2021), Bộ phận một cửa (BPMC) cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 12.561 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 506 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 13.067 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 12.629 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 12.366 hồ sơ (đạt 97,92%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 263 hồ sơ (chiếm 2,08%). Có 17 hồ sơ (chiếm 0,13%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Các huyện, thành phố chỉ phát sinh 09 hồ sơ trực tuyến.

Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hạn tăng nhẹ với tỷ lệ tháng trước. Huyện Sông Lô tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ cao nhất đạt 99,91% (cả huyện chỉ có 01 hồ sơ chậm hạn). Huyện Yên Lạc là địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận cao nhất (2.034 hồ sơ).

Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh còn quá thấp so với quy định của Chính phủ. Huyện Yên Lạc đã bắt đầu triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức quét mã QR tại BPMC. Đến nay đã phát sinh 202 giao dịch với giá trị là 2.235.000 đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.981
   Online: 14