Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tháng 10/2021 (Tính từ ngày 21/9/2021 đến ngày 20/10/2021), Trung tâm tiếp nhận mới 5.409 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.110 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 7.519 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 5.256 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 5.243 hồ sơ (đạt 99,75%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 13 hồ sơ (chiếm 0,25%). Có 117 hồ sơ (chiếm 2,23%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 5.007 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 2.147 hồ sơ, trong đó có 85 hồ sơ nộp mức độ 3 và 2.062 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 21,5% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn vẫn duy trì rất tốt, tăng nhẹ so với tháng trước.

Tỷ lệ hồ sơ cơ quan thụ lý trả lại và người nộp hồ sơ xin rút tháng này tương đương so với tháng trước, tuy rằng một số sở, ngành có tỷ lệ này vẫn ở mức tương đối cao.

          - Số lượng hồ sơ trực tuyến tăng 34% so với các tháng 9. Có 15 Sở, ban, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng từ 18,9% trong tháng 9 lên 21,5% trong tháng 10.

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BPMC cấp huyện, cấp xã

Tháng 10/2021 (Tính từ ngày 21/9/2021 đến ngày 20/10/2021), Bộ phận một cửa (BPMC) cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 20.874 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 643 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 21.517 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 21.099 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 20.287 hồ sơ (đạt 96,15%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 812 hồ sơ (chiếm 3,85%). Có 23 hồ sơ (chiếm 0,11%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Các huyện, thành phố chỉ phát sinh 09 hồ sơ trực tuyến.

Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hạn tương đương với tỷ lệ tháng trước. Huyện Sông Lô lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu với tỷ lệ cao nhất đạt 99,66% (chỉ còn 6 hồ sơ chậm hạn). Huyện Yên Lạc là địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận cao nhất (3.316 hồ sơ).

Tình trạng không nhập hoặc nhập rất ít hồ sơ trên phần mềm tiếp tục được cải thiện. Số lượng Bộ phận một cửa các cấp tiếp nhận dưới 50 hồ sơ đã giảm nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số BPMC cấp xã không tiếp nhận hồ sơ nào, tập trung chủ yếu tại huyện Vĩnh Tường.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 487.514
   Online: 24